Rejestracja nowego użytkownika

Podaj adres fakturowania. Jeżeli adres fakturowania nie zgadza się z adresem dostawy, skreśl "Adres dostawy jest inny niż adres na fakturze" i podaj adres dostawy.