Warunki handlowe


 

Regulamin obowiązuje podczas zakupów w sklepie internetowym Cool-ceny.pl

Warunki bliżej definiują i określają prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest Petr Javořík z siedzibą Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, REGON: 76018334, i kupującego (klient, konsument).

 

1. Postanowienia wstępne

1.1.

Wszelkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. W przypadku, że stroną umowną jest konsument, stosunki, jeżeli nie są regulowane niniejszym regulaminem, są regulowane Kodeksem cywilnym (nr 89/2012 Dz.U.) oraz Ustawą o ochronie konsumenta (nr 634/1992 Dz.U.). W przypadku, że stroną umowną nie jest konsument, stosunki, jeżeli nie są regulowane niniejszym regulaminem, są regulowane Kodeksem cywilnym (nr 89/2012 Dz.U.).

1.2.

Jeżeli osoba mająca zamiar kupić towar od Sprzedawcy, działa podczas zamawiania towaru w ramach swej działalności gospodarczej lub w ramach swojego niezależnego wykonywania zawodu, lub jest osobą prawną, (zakup na firmę), nie stosuje się do niej ochrona konsumenta według niniejszego regulaminu, w szczególności nie mają zastosowania odpowiednie postanowienia artykułu 6 – Odstąpienie od umowy kupna. Zakup ten kieruje się kodeksem handlowym.

 

2. Definicje terminów:

2.1.

Sprzedawca Petr Javořík z siedzibą Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, REGON: 76018334, to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojego biznesu lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub świadczy usługi.

2.2.

Klientem naszego sklepu internetowego jest kupujący. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne rozróżnia się kupujący, który jest konsumentem i kupujący, który nie jest konsumentem.

2.3.

Kupujący konsument lub tylko konsument to każdy człowiek, który poza zakresem swej działalności lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu, zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim się obchodzi.

2.4.

Kupujący, który nie jest konsumentem, to przedsiębiorca. Przedsiębiorca to również każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną czynnością lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy.

 

3. Umowa kupna

3.1.

Jeżeli kupującym jest konsument, to propozycją zawarcia umowy kupna (ofertą) jest umieszczenie oferowanego towaru przez sprzedawcę na stronę internetową, umowa kupna powstaje wysłaniem zamówienia przez kupującego – konsumenta i przyjęciem zamówienia przez sprzedawcę. Sprzedawca jest zobowiązany natychmiast potwierdzić kupującemu przyjęcie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany adres e-mail, potwierdzenie to owszem nie ma wpływu na powstanie umowy. Umowę wynikającą z tego (wraz z ceną uzgodnioną) można zmienić lub anulować tylko za zgodą obu stron lub na podstawie przyczyn prawnych.

3.2.

Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy może sprawdzić i zmienić dane, które dodał do zamówienia, nawet ze względu na możliwość kupującego wykrywać i usuwać błędy powstałe podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Wyślij zamówienie“.

3.3.

Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest zamówienie towaru wysłane przez kupującego, a sama umowa kupna zostaje zawarta z chwilą dostarczenia wiążącej zgody sprzedawcy do kupującego z tą jego propozycją.

3.4.

Zawarciem umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, wraz z regulaminem reklamacyjnym, i że się z nimi zgadza. Nim zostanie zrealizowane złożenie zamówienia, kupujący jest w sposób wystarczający poinformowany o niniejszym regulaminie i regulaminie reklamacyjnym, ma więc możliwość zapoznania się z nimi.

3.5.

Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony, jeżeli sprzedawca nie otrzymał wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (części towaru, inne dokumenty itd.) Sprzedawca jest zobowiązany zażądać uzupełnienia materiałów od kupującego w możliwie jak najkrótszym terminie. Okres jest zawieszony od tej daty, dopóki kupujący nie dostarczy owych dokumentów.

3.6.

Między innymi sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części przed zawarciem umowy kupna, na postawie umowy z kupującym, lub w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany lub dostarczany albo w znaczący sposób doszło do zmiany ceny przez dostawcę towaru. Jeżeli kupujący zapłacił już część lub całą cenę zakupu, kwota ta zostanie mu przelana z powrotem na jego konto lub adres i umowa kupna nie zostanie zawarta.

 

4. Warunki płatności i dostawy

4.1.

Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu również koszty pakowania i dostawy, których wysokość podana jest w interfejsie internetowym i będą one podane również w zamówieniu i w przyjęciu zamówienia. Jeżeli wyraźnie nie podano inaczej, to cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.2.

Kupujący ma możliwość zapłacić cenę zakupu towarów Sprzedawcy, oprócz innych sposobów podanych w interfejsie strony internetowej, również jednym z następujących sposobów:

 • gotówką przy odbiorze towaru za pobraniem

 • bezgotówkowo przy użyciu systemu GoPay

Inne ewentualne płatności Kupującego w związku z wyżej podanymi sposobami płatności ceny towaru są podane w interfejsie strony, w zamówieniu i będą podane również w przyjęciu zamówienia.

4.3.

W przypadku sposobu płatności za pobraniem cena zakupu płatna jest w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest w terminie pięciu dni roboczych od momentu zawarcia umowy kupna.

4.4.

Jeżeli jest to w stosunkach handlowych zwyczajem lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę za płatności dokonane na podstawie umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawi fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny zakupu towaru, zostanie ona przesłana na adres e-mail kupującego, faktura jest dostępna do pobrania również w koncie kupującego po zalogowaniu.

4.5.

Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru i nawet nie odstąpi od umowy kupna zgodnie z niniejszym regulaminem, Sprzedawca ma prawo do zwrotu kosztów związanych z dostawą towaru i jego przechowywaniem (przechowywanie u Sprzedawcy za każdy dzień opóźnienia wynosi 1,70,- zł, maksymalnie owszem 83,- zł lub do wysokości ceny zakupu, jeżeli jest ona niższa niż 83 zł), jak i innych kosztów, które Sprzedawcy z powodu nieodebrania towaru przez Kupującego powstały, i dalej ma Kupujący prawo do odstąpienia od umowy kupna.

4.6.

Jeżeli z powodów po stronie Kupującego towar jest dostarczany kilkakrotnie lub w inny sposób niż uzgodniono, Kupujący płaci koszty związane z takim sposobem dostawy.

Dostawą towaru według niniejszego regulaminu rozumie się moment dostarczenia towaru Kupującego zgodnie z umową kupna. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia towaru Kupującego nie jest uważana za niedostarczenie towaru przez Sprzedawcę i nie chodzi również o odstąpienie od umowy przez Kupującego. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić opakowanie przesyłki, czy nie została uszkodzona, zgłaszając natychmiast przypadkowe wady dostawcy i Sprzedawcy.

4.7.

Odmowa przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzonego opakowania nie jest uważana za nieuzasadnioną odmowę towaru. Przejęciem towaru Kupujący potwierdza, że przesyłka spełniała wszystkie wymagania, biorąc pod uwagę, że reklamacja towaru z powodu uszkodzonego opakowania przesyłki nie jest już możliwa.

4.8.

Kupujący nabywa prawa własności towaru w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu za towar (wraz z kosztami pakowania i dostawą), ale nie wcześniej niż w momencie odbioru towaru.

4.9.

Kredyty - Każdy zarejestrowany klient otrzymuje kredyty na zakup towarów, które wpływają na jego konto klienta. Za każde 17,50 zł ceny towaru klient otrzymuje 5 kredytów (1 kredyt = 0,175 zł ).

Kredyty księgowane są na koncie klienta dopiero po opłaceniu zamówienia - tj. po zaksięgowaniu wpłaty przy płatności z góry lub po przyjęciu zamówienia za pobraniem. Kredyty można wykorzystać na każde dalsze zamówienie i tylko w formie rabatu na towary, nie dotyczy transportu i usług dodatkowych.

W przypadku kolejnego odstąpienia od umowy kupna należności za dany towar są potrącane z konta klienta, a klient traci do nich prawo.

Stosowanie kredytów nie może być łączone z kuponami rabatowymi.

Kredytów nie można wypłacić gotówką ani przelewem na konto.

Ważność punktów 1 rok

 

5. Prawa z tytułu wadliwego wykonania:

5.1.

Prawa i obowiązku stron umowy dotyczące wadliwego wykonania kierują się ogólnie obowiązującymi przepisami (w szczególności przepisami § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 § 2161 do 2174 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego).

5.2.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za to, że towar podczas odbioru nie posiada wad. Zwłaszcza sprzedawca odpowiada za to, że w czasie, kiedy konsument odebrał towar,

 • przedmiot posiada właściwości, które zostały uzgodnione między stronami umowy, w przypadku braku porozumienia zaś musi posiadać te właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których kupujący się spodziewał ze względu na charakter towaru lub na podstawie reklamy przygotowanej przez sprzedawcę lub producenta,

 • przedmiot służy do celu, który sprzedawca podaje lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,

 • przedmiot odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorcu, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według umówionej próbki lub wzorca,

 • przedmiot jest w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i

 • przedmiot odpowiada wymogom prawnym.

5.3.

Jeżeli przedmiot nie posiada wyżej wymienionych właściwości, to konsument może zażądać dostarczenia nowej rzeczy bez wad, jeżeli nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, może konsument żądać tylko wymiany części wadliwej; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jest to ze względu na charakter wady nieproporcjonalne, zwłaszcza jeżeli można usunąć wady bez zbędnej zwłoki, konsument ma prawo do darmowego usunięcia wady. Konsument ma prawo do dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany części wadliwej, nawet jeżeli może wada zostać naprawiona, jeżeli przedmiot nie może być prawidłowo używany w przypadku powtarzających się wad po naprawie lub w przypadku większej ilości wad. W takim przypadku konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy.

5.4.

Jeżeli konsument nie odstąpi od umowy lub nie wykorzysta prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany jej części lub naprawy przedmiotu, może żądać rozsądnej zniżki. Konsument ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeżeli sprzedawca nie może mu dostarczyć nowej rzeczy, wymienić części wadliwej lub naprawić przedmiot, jak i w przypadku, że sprzedawca nie załatwi naprawy w rozsądnym terminie lub w przypadku, że naprawienie części wadliwej spowodowałoby konsumentowi znaczne trudności.

5.5.

Prawo z tytułu wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący przed przejęciem towaru wiedział, że przedmiot posiada wadę lub jeżeli on sam wadę spowodował.

5.6.

Konsument jest uprawniony zastosować prawa do wady, która pojawi się u towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia. Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, uważa się, że w momencie przejęcia rzecz posiadała już wadę.

 

5.7.

Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez regulamin reklamacyjny sprzedawcy.

 

 

6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

6.1.

Jeżeli umowa kupna zostaje zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość (w sklepie internetowym), konsument ma prawo zgodnie z § 1829 art. 1 kodeksu cywilnego bez podania przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od przejęcia towaru (jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilka części, okres ten biegnie od daty ostatniej dostawy towarów). Odstąpienie od umowy kupna musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim.

 

6.2.

Jeżeli konsument życzy sobie zgodnie z poprzednim akapitem odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, skontaktuje się ze sprzedawcą i idealnie w formie pisemnej oświadczy, że odstąpi od umowy, idealnie podając numer zamówienia, datę zakupu i numer konta w celu zwrotu pieniędzy.

 

6.3.

W celu odstąpienia od umowy kupna może konsument skorzystać również ze wzorowego formularza dostarczonego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik niniejszego regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może konsument przesłać między innymi na adres sprzedawcy lub na adres e-mail sprzedawcy info@cool-ceny.cz.

 

6.4.

Jeżeli kupujący na podstawie poprzednich akapitów odstąpi od umowy, to sprzedawca zwraca środki finansowe otrzymane od kupującego (oprócz kwoty stanowiącej dodatkowe koszty dostarczenia towaru wynikające z wybranego sposobu dostawy towaru, który jest inny niż najtańszy sposób zwykłego sposobu standardowego dostarczenia towaru, który oferuje sprzedawca) w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego i to w jednakowy sposób, w jaki sprzedawca otrzymał pieniądze od kupującego, jeżeli kupujący nie określi inny sposób. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu dokonania dostarczonego przez kupującego już podczas zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

 

6.5.

Przepisy prawa dotyczące odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie mogą być rozumiane jako możliwość bezpłatnej pożyczki towaru. Konsument w przypadku zastosowania prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki musi sprzedawcy zwrócić to, co otrzymał na podstawie umowy kupna. Jeżeli już to nie jest możliwe (np. w międzyczasie towar został zniszczony lub skonsumowany), musi konsument zapewnić rekompensatę finansową w zamian za to, czego nie może już wydać. Jeżeli towar zwracany jest uszkodzony tylko częściowo, może sprzedawca zastosować roszczenie o odszkodowanie do konsumenta i wliczyć swoje roszczenie do zwróconej ceny zakupu. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany do udowodnienia szkody. Sprzedawca konsumentowi w tym przypadku zwróci tylko obniżoną cenę zakupu. Do ceny zakupu, która powinna być zwrócona kupującemu, może sprzedawca wliczyć faktyczne koszty związane ze zwrotem towaru.

 

6.6.

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. § 1837 kodeksu cywilnego, jeżeli chodzi o umowy:

 • o świadczeniu usług, które sprzedawca spełnił za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i przedsiębiorca przed zawarciem umowy kupna poinformował konsumenta, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,

 • o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od sprzedawcy i do których może dojść w okresie terminu odstąpienia od umowy,

 • o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od woli przedsiębiorcy,

 • o dostawie towarów, które zostały zmienione według życzenia konsumenta lub dla jego osoby,

 • o dostawie towarów szybko się psujących, jak i towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,

 • o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego żądanie; nie obowiązuje to owszem w przypadku następnego wykonania innych niż wymaganych napraw lub dostawa innych niż wymaganych części zamiennych,

 • o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyciągnął z opakowania i z powodów higienicznych nie można go zwrócić,

 • o dostawie nagrania dźwiękowego, wideo lub programu komputerowego, jeżeli doszło do naruszenia ich opakowania oryginalnego,

 • o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,

 • o zakwaterowaniu, dostawie, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w określonym terminie,

 • zawieranej na podstawie publicznej aukcji zgodnie z prawem regulującym aukcje publiczne, lub

 • o dostawie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone za pomocą nośnika fizycznego i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i przedsiębiorca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,

 

 

6.7.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na towary oznaczone pojęciem „Na zamówienie”, jeżeli towar nie może być już dostarczony lub zastąpiony przez inny model lub jeżeli jego cena znacznie się zmieniła, a klient nie akceptuje tego przed zawarciem umowy kupna. Sprzedawca poinformuje klienta o tej sytuacji. Jeżeli część lub całe zamówienie zostało już zapłacone, to pieniądze klient otrzyma z powrotem na konto.

 

7. Ochrona danych osobowych:

7.1.

Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Dz.U. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. Kupujący, zawierając umowę kupna, zgadza się z przetwarzaniem i gromadzeniem swoich danych osobowych w bazie danych sprzedawcy po pomyślnym wykonaniu umowy do czasu pisemnego wyrażenia niezgody z tym przetwarzaniem.

7.2.

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania wraz z innymi prawami, które dotyczą owych danych. Dane osobowe można na podstawie pisemnego żądania kupującego usunąć z bazy danych. Dane osobowe kupującego są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe kupującego nie są przekazywane żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią dostawcy zewnętrzni, którzy otrzymują dane osobowe klienta w zakresie minimalnym niezbędnym do dostarczenia towaru.

7.3.

Poszczególne umowy są archiwizowane po ich zawarciu przez operatora w formie elektronicznej i są dostępne tylko dla operatora sklepu.

 

8. Koszty poniesione podczas użycia środków komunikacji na odległość:

8.1.

Kupujący zgadza się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy. Koszty poniesione przez kupującego przy użyciu środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty związane z połączeniem internetowym, rozmowy telefoniczne) ponosi sam kupujący.

 

 

9. Postanowienia końcowe:

9.1.

Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie uprawnienia o działalności gospodarczej. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swej działalności przeprowadza odpowiedni urząd działalności gospodarczej. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad dotrzymywaniem ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

9.2.

Niniejszy regulamin obowiązuje w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy w dniu zawarcia umowy kupna. Zamówienie konsumenta po potwierdzeniu jest jako zawarta umowa między kupującym i sprzedawcą archiwowane w celu wykonania i innej ewidencji i jego status dostępny jest kupującemu. Umowa może być zawarta w języku polskim, ewentualnie w innych językach, jeżeli nie będzie to powodem niemożliwości jej zamknięcia. Dokonując zakupu, klient wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych.

9.3.

Niniejszy regulamin konsumentowi umożliwia ich przechowywanie i odtwarzanie. Chwilą zawarcia umowy kupna kupujący zgadza się z regulaminem obowiązującym w dniu wysyłki zamówienia wraz z ceną zamówionego towaru podaną w potwierdzeniu zamówienia, jeżeli w konkretnym przypadku nie uzgodniono inaczej.

 

Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie według prawa Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

 


 

Załączniki:

List reklamacyjny

Wzorowy formularz do odstąpienia od umowy kupna

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2014.